Services

DTP i WWW

Komputerowy skład czasopism i książek naukowo-technicznych i innych. Przygotowanie folderów reklamowych (m.in. prezentujących nieruchomości). Panoramy sferyczne i wirtualne wycieczki.

CAD

Opracowanie edytorskie projektów technicznych (rysunki techniczne, obliczenia statyczne itp.) Realizacja i opracowanie geotechnicznych badań laboratoryjnych i modelowych.

GIS

Tworzenie map nieruchomości będących przedmiotem transakcji. Kalibracja rastrowych map i planów (m.in. miejscowych planów zagospodarowania terenu, archiwalnych map itp.)